INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo jsme

Vaše údaje bude zpracovávat HALBOS Nábytek s.r.o., IČO: 02155966 , se sídlem Suchardova 236,  Kladno 272 01

Jaké informace a osobní údaje budeme zpracovávat

Údaje, zpracovávané z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů, zahrnují: Jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (zejména fakturační adresu a adresu montáže, telefon a email).

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme

Osobní informace získáváme přímo od Vás.

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatické a probíhá v informačních systémech naší společnosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci společnosti. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Před předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem, dodržovaných naší společností.

Komu osobní údaje předáváme

Třetím osobám budeme předávat osobní údaje pouze v rozsahu potřebném pro danou třetí osobu. Těmito spolupracujícími osobami jsou zejména: externí montážní technici, správci IT zařízení, účetní firma. Při takovém předávání, budeme zvlášť pečlivě dbát na to, aby nedošlo o ohrožení bezpečnosti osobních údajů nebo jejich zneužití.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme dle platného skartačního řádu a doby trvání záruční lhůty (zpravidla 5 let). Po skončení lhůty pro skartaci a ukončení záruční doby jsou Vaše osobní údaje skartována a vymazána z našeho systému.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných údajů o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

Pokud byste zjistil/a nebo byste se domníval/a, že provádíme zpracování v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich účel zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav.

S tím souvisí Vaše právo žádat o opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování

Od 25. 5. 2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na, přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů v rámci naší společnosti se na nás můžete obracet písemně a elektronicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů

  • Suchardova 236, Kladno 272 01
  • E-mail: info@halbos.cz

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná od 25. 5. 2018. Aktuální změní Informace o zpracování osobních údajů je uveřejněné na webových stránkách www.halbos.cz

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)