VŠEOBECNÉ obchodní podmínky PRODEJE Halbos Nábytek s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ, KUCHYNÍ A NÁBYTKU NA MÍRU

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení nábytku na míru a/nebo prodej doplňkového nábytku a sortimentu (dále také jen „smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím, kterým je obchodní korporace HALBOS Nábytek s. r. o., IČ: 021 55 966, se sídlem: Suchardova 236, 272 01 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 216207/MSPH (dále také jen „HALBOS“), a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako objednatelem a/nebo kupujícím (dále také jen „zákazník“).

1.2. Pro smluvní vztah mezi HALBOS a zákazníkem se vždy použijí obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

II.

Uzavření a obsah smlouvy

2.1. Smlouva je uzavírána na základě písemné objednávky učiněné zákazníkem způsobem uvedeným dále (dále také jen „objednávka“), přičemž k jejímu uzavření dochází okamžikem, kdy tuto objednávku HALBOS (nebo jeho zástupce) potvrdí, a úhradou první zálohy výši a termínu dle následujících odstavců těchto obchodních podmínek. Obsah smlouvy je vymezen objednávkou a těmito obchodními podmínkami.

2.1.1. V případě, že zákazník činí objednávku, jejíž součástí je montáž nábytku, v provozovně HALBOS, činí první záloha 10 % z předběžné ceny zakázky vypočítané dle údajů obsažených v objednávce. První záloha je splatná při učinění objednávky. Bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy bude zaměřovacím technikem HALBOS provedeno zaměření na místě montáže, přičemž termín zaměření bude určen po telefonické domluvě se zákazníkem. V návaznosti na zaměření bude zaměřovacím technikem stanovena cena zakázky a termín montáže dle dohody se zákazníkem. Souhlas s cenou zakázky a dohodnutým termínem montáže potvrzuje zákazník svým podpisem. Po provedení zaměření zákazník hradí druhou zálohu ve výši 40 % z ceny zakázky stanovené zaměřovacím technikem. Druhá záloha je splatná při ukončení zaměření.

2.1.2. V případě, že zákazník činí objednávku, jejíž součástí je montáž nábytku, přímo na místě montáže za účasti zaměřovacího technika HALBOS, bude v návaznosti na zaměření zaměřovacím technikem stanovena cena zakázky a termín montáže dle dohody se zákazníkem. Souhlas s cenou zakázky a dohodnutým termínem montáže potvrzuje zákazník svým podpisem. Po provedení zaměření zákazník hradí první zálohu ve výši 50 % z ceny zakázky. První záloha je splatná při ukončení zaměření.

2.1.3. V případě, že zákazník činí objednávku, jejíž součástí není montáž nábytku, činí první záloha 50 % z ceny zakázky. První záloha je splatná při učinění objednávky. Zákazník je povinen předložit k objednávce výkresovou dokumentaci ke zhotovení nábytku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovený nábytek bude zákazníkovi v dohodnutém termínu vydán ve výrobní dílně HALBOS dle dohody smluvních stran po uhrazení zbývající části konečné ceny zakázky (bez montáže, včetně DPH a případných poskytnutých slev) dle faktury, kterou zákazník obdrží při odběru zakázky.

2.1.4. Zákazník je povinen při učinění objednávky, nejpozději před zahájením zaměření na místě montáže, informovat zaměřovacího technika HALBOS o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu montáže nábytku, tj. zejména o skrytých rozvodech elektřiny, plynu, vody a topení ve stěnách a podlahách; v opačném případě HALBOS nenese odpovědnost za jejich případné poškození.

III.

Montáž

3.1. Montáž nábytku na míru bude provedena v termínu dohodnutém se zákazníkem při zaměření, nejpozději však do 5 týdnů (u atypických výplní do 8 týdnů) od zaplacení zálohy 50 % z ceny zakázky splatné při ukončení zaměření.

3.2. Montáž kuchyně na míru bude provedena v dohodnutém termínu, po zaplacení doplatku ve výši 40 % smluvní ceny na základě vystavené faktury, nejméně 5 pracovních dní před sjednaným termínem montáže. Nejpozději však do 8 týdnů (u atypických materiálů do 10 týdnů) od zaplacení zálohy 50% z ceny zakázky. Po provedení montáže obdrží zákazník fakturu na celkovou cenu zakázky (včetně montáže a DPH i případných poskytnutých slev). Převzetí zakázky potvrdí zákazník doplacením zbývajících 10 % ceny zakázky v den montáže a podepsáním montážní karty.

3.3. V případě prodlení HALBOS s provedením montáže v dohodnutém termínu je HALBOS povinen uhradit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zakázky za každý započatý den prodlení, a to počínaje desátým pracovním dnem od dohodného termínu montáže.

3.4. V případě, že z důvodu vyšší moci nebude možné montáž provést v dohodnutém termínu, je HALBOS povinen o tom zákazníka bez zbytečného odkladu vyrozumět, s tím, že montáž bude provedena v náhradním termínu dle dohody se zákazníkem. Souhlas s náhradním termínem montáže potvrzuje zákazník svým podpisem.

3.5. V případě nepřítomnosti zákazníka v dohodnutém termínu montáže, v důsledku které bude montáž nábytku v takovém termínu zmařena, je zákazník povinen za opakovaný příjezd k montáži v náhradním termínu uhradit polovinu ceny za montáž. Nebude-li dohodnut náhradní termín montáže, je HALBOS oprávněn po uplynutí 30 dnů od dohodnutého termínu montáže od smlouvy odstoupit. Zákazníkem zaplacené zálohy se v takovém případě okamžikem odstoupení od smlouvy započítávají na nárok HALBOS na náhradu způsobené škody, jejíž výši smluvní strany sjednávají v paušální výši rovnající se zákazníkem zaplaceným zálohám.

3.6. Cena za montáž vestavěné skříně a nábytku činí 25 % z ceny. Cena za montáž nezahrnuje vyrovnání případných nerovností stěn, podlahy nebo stropu na místě montáže, tato bude stanovena individuálně na základě dohody se zákazníkem.

3.7. Cena za montáž vestavěné kuchyně činí 25 % z ceny kuchyně. Cena za montáž nezahrnuje vyrovnání případných nerovností stěn, podlahy nebo stropu na místě montáže, tato bude stanovena individuálně na základě dohody se zákazníkem.

3.8. Převzetí zakázky bez výhrad zákazník potvrdí doplacením zbývající části konečné ceny zakázky (včetně montáže, DPH a případných poskytnutých slev a včetně ceny za vyrovnání nerovností na místě montáže) dle faktury, kterou zákazník obdrží po provedení montáže, a podpisem montážní karty. Doplatek zbývající části konečné ceny zakázky je splatný při ukončení montáže.

3.9. V případě neuhrazení doplatku ceny zakázky při ukončení montáže je montážní technik HALBOS oprávněn demontovat a odnést veškerý nábytek a/nebo sortiment dodávaný zákazníkovi dle smlouvy. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit náklady spojené s demontáží, odvozem (dopravou) a opětovnou montáží a dopravou nábytku, a to ve výši dle čl. 3.5. těchto obchodních podmínek a způsobem dle čl. 3.6. a 3.7. těchto obchodních podmínek.

3.10. Do úplného zaplacení ceny zakázky zůstává veškerý nábytek, kuchyň nebo sortiment dodávaný zákazníkovi dle smlouvy v majetku HALBOS.

3.11. Po převzetí zakázky (viz výše) zákazník obdrží záruční list.

IV.

Práva z vadného plnění, záruka

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.2. HALBOS odpovídá zákazníkovi, že nábytek při převzetí nemá vady, tj. zejména, že má stanovené nebo ujednané vlastnosti, že se hodí k obvyklému účelu a že odpovídá jakostí nebo provedením požadavkům zákazníka dle objednávky.

4.3. Zjevné vady je zákazník povinen reklamovat při převzetí zakázky, ostatní vady pak bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do dvou (2) let od převzetí zakázky.

4.4. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady HALBOS poskytuje zákazníkovi záruku za jakost po dobu dvou (2) let ode dne převzetí zakázky zákazníkem, na posuvný systém po dobu pěti (5) let ode dne převzetí zakázky zákazníkem (dále také jen „prodloužená záruka“).

4.5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným, nevhodným nebo neodborným použitím. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé působením okolního prostředí (např. vlhkost vzduchu) ani na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

4.6. Prodloužená záruka se nevztahuje na zakázky, jejichž součástí není montáž nábytku (čl. 2.1.3. těchto obchodních podmínek).

4.7. U kuchyní je platná prodloužená záruka 5 let poskytována na provedenou práci a materiál. Na kuchyňské kování BLUM poskytujeme doživotní záruku. Záruka znamená, že vadné zboží bude vyměněno. HALBOS nenese odpovědnost za škody, které nejsou přímo spojeny s podstatou zboží nebo služby, která byla provedena.

V.

Odstoupení od smlouvy

5.1. Zákazník může od smlouvy odstoupit do tří (3) dnů od uzavření smlouvy, a to s výjimkou objednávek uvedených v čl. 2.1.2. a 2.1.3. těchto obchodních podmínek. HALBOS může od smlouvy odstoupit v případě zvlášť nevhodných prostor pro montáž nábytku, přičemž posouzení vhodnosti prostor pro montáž je v kompetenci zaměřovacího technika HALBOS provádějícího zaměření. V případech stanovených v tomto článku se HALBOS zavazuje vrátit zákazníkovi zaplacené zálohy v plné výši, a to bez zbytečného odkladu.

VI.

Ostatní ujednání

6.1. Zákazník bere na vědomí, že maximální životnosti posuvného systému bude docíleno udržováním mechanických částí v čistotě. Spodní kolejnice je nutné minimálně jednou měsíčně vyčistit vysavačem.

6.2. HALBOS nenese odpovědnost za nerovnosti podlahy, stěn a stropů. Dveře posuvného systému budou při montáži seřízeny v zavřeném stavu montážním technikem. V případě nerovností zadních a bočních stěn prostoru, do kterého má být vestavěná skříň umístěna, nejsou vadou mezery mezi policemi, případně stojinami a zdmi do jednoho (1) cm.

6.3. V případě použití přírodních materiálů jako je dýha, masiv, apod. nelze zaručit shodnou barevnost a kresbu dřeva na všech plochách.

6.4. V některých případech se může z důvodů technologických, výrobních a montážních lišit skutečná hloubka vnitřní zástavby od objednávky. Skutečná hloubka zástavby se takto může zmenšit, a to maximálně o tři (3) cm.